Download de Inspiratiekit Critical Arts-based Sustainability Education (CASE)

Klimaatverandering, microplastics, overbevolking, luchtvervuiling, watervervuiling, hebzucht, overconsumptie, pandemieën, uitsterven van dieren en planten. De mens maakt een rotzooi van deze planeet.

Traditioneel onderwijs rondom duurzaamheid schetst de verschijnselen en oorzaken van milieuproblemen maar zet studenten zelden aan tot het nemen van gerichte actie in combinatie met eigen onderzoek en het bestuderen en zoeken van bijbehorende theorie.

Deze inspiratiekit is voor docenten die een positieve bijdrage willen leveren rond duurzaamheid door met studenten onderliggende oorzaken op te sporen en ervaren situaties te veranderen met gerichte acties.

Deze inspiratiekit is samengesteld met in 2020 geteste scenario’s en (online)lessituaties aan Haagse Hogeschool, minor Sustainable Business en Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU). Met een aantal aanpassingen (ter beoordeling aan de docent) is deze inspiratiekit ook bruikbaar in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs.

Meer weten over CASE? Stuur een mail naar hello@artbased-research.eu

Download the Inspiration Kit Critical Arts-based Sustainability Education (CASE)

Climate change, microplastics, overpopulation, air pollution, water pollution, greed, overconsumption, pandemics, extinction of animals and plants. Humans are making a mess of this planet. 

Traditional education on sustainability outlines the phenomena and causes of environmental problems, but seldom encourages students to take targeted action in combination with their own research and the study and search for associated theory.

This inspiration kit is for teachers who want to make a positive contribution to sustainability by tracing underlying causes with students and changing experienced situations with targeted actions.

This inspiration kit has been compiled with scenarios and (online) teaching situations tested in 2020 at The Hague University of Applied Sciences, minor Sustainable Business and Utrecht School of the Arts (HKU). With some adjustments (at the discretion of the teacher), this inspiration kit can also be used in upper secondary education.

Want to know more about CASE? Send an email to hello@artbased-research.eu

New: Critical Arts-based Sustainability Education (CASE)

Educational model by Fellinger, 2020

With this method, students are the researchers who develop new knowledge through art and play, make new connections and thus arrive at surprising and concrete results regarding sustainability.

Art cannot solve the climate problem, but art can motivate people to take action. This project combines arts-based research (ABR), education on sustainability and insights from critical pedagogy into an innovative didactic concept: CASE (Critical Arts-based Sustainability Education).

The efforts of students as researchers are rooted in critical pedagogy. Research is done with arts-based research (ABR) methodologies. When you literally experience a problem by examining yourself, you have a different (direct) perception, and you experience a greater urgency to solve it. The aim is to make students aware of their own position and that of others – including that of non-humans (flora, fauna, rivers, ecosystems) – around sustainability.

CASE stimulates critical thinking and acting around the themes studied by students (e.g. climate, plastic, biodiversity, etc.) in which art and the practice of art are instrumental. Learners are part of the problem and part of the solution with this method.

More info: hello@artbased-research.eu