Download de Inspiratiekit Critical Arts-based Sustainability Education (CASE)

Klimaatverandering, microplastics, overbevolking, luchtvervuiling, watervervuiling, hebzucht, overconsumptie, pandemieën, uitsterven van dieren en planten. De mens maakt een rotzooi van deze planeet.

Traditioneel onderwijs rondom duurzaamheid schetst de verschijnselen en oorzaken van milieuproblemen maar zet studenten zelden aan tot het nemen van gerichte actie in combinatie met eigen onderzoek en het bestuderen en zoeken van bijbehorende theorie.

Deze inspiratiekit is voor docenten die een positieve bijdrage willen leveren rond duurzaamheid door met studenten onderliggende oorzaken op te sporen en ervaren situaties te veranderen met gerichte acties.

Deze inspiratiekit is samengesteld met in 2020 geteste scenario’s en (online)lessituaties aan Haagse Hogeschool, minor Sustainable Business en Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU). Met een aantal aanpassingen (ter beoordeling aan de docent) is deze inspiratiekit ook bruikbaar in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs.

Meer weten over CASE? Stuur een mail naar hello@artbased-research.eu

Download the Inspiration Kit Critical Arts-based Sustainability Education (CASE)

Climate change, microplastics, overpopulation, air pollution, water pollution, greed, overconsumption, pandemics, extinction of animals and plants. Humans are making a mess of this planet. 

Traditional education on sustainability outlines the phenomena and causes of environmental problems, but seldom encourages students to take targeted action in combination with their own research and the study and search for associated theory.

This inspiration kit is for teachers who want to make a positive contribution to sustainability by tracing underlying causes with students and changing experienced situations with targeted actions.

This inspiration kit has been compiled with scenarios and (online) teaching situations tested in 2020 at The Hague University of Applied Sciences, minor Sustainable Business and Utrecht School of the Arts (HKU). With some adjustments (at the discretion of the teacher), this inspiration kit can also be used in upper secondary education.

Want to know more about CASE? Send an email to hello@artbased-research.eu